با توجه به تغییرات شدیدهزینه ها ارزی ، هزینه ثبت دامنه های بین المللی 10 درصد افزایش می یابد

هزینه سروس های میزبانی نیز در صورت تداوم این وضعیت تغییر خواهد کردTuesday, December 20, 2011

« برگشت