با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز به اطلاع می رساند

هزینه سرویس ها بر اساس هر یورو

1550 تومان  محاسبه شده است. در نتیجه در زمان سفارش یک سرویس ، هزینه مطابق با تغییر بهای یورو تغییر خواهد کرد.

به عنوان مثال در حال حاضر نرخ یورو 40 درصد بیشتر از بهای فوق بوده و در نتیجه هزینه هر سروس 40 درصد بیشتر از ارقام درج شده می باشدTuesday, January 3, 2012

« برگشت