Aug 27th درگاه پرداخت مبناکارت

شرکت مبنا کارت آریا از شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی جهت ارایه خدمات پرداخت می باشد.با استفاده از خدمات این شرکت و بانک صادرات درگاه پرداخت آنلاین دیگری فعال گردید که مشتریان محترم می توانند از ... »

Jul 5th افزودن درگاه زرین پال

مشتریان گرامیبا توجه به اینکه طبق اعلام پرداخت امن پاسارگاد ، این شرکت قصد دارد خدمات خود را از اواخر تیرماه به طور کامل قطع نماید لذا برای پرداخت آنلاین سرویس زرین پال اضافه شددر صورتیکه با ... »